Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przekazywanych w ramach umów cywilnoprawnych

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przekazywanych w ramach umów cywilnoprawnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że Bydgoskie Zakłady Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A ul. Fordońska 154, 85-752 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143161 Sąd Rejonowy („Administrator”) jest administratorem danych osobowych przekazanych jej przez wykonawców i innych kontrahentów w ramach zawartych z nią umów cywilnoprawnych.

Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, numer NIP wykonawcy lub innego kontrahenta oraz ich pracowników i personelu wyznaczonego do kontaktu lub realizacji umowy (pracowników/ zleceniobiorców / podwykonawców) (stosowanie do zakresu przekazanych danych osobowych w zawartej umowie cywilnoprawnej).

W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować przez

e-mail sekretariat@sklejka.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach umów cywilnoprawnych jest art. 6 ust. 1 lit. , b), c) RODO tj. w celu wykonania zawartej przez Państwa z Bydgoskimi Zakładami Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. umowy dotyczącej sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych Bydgoskie Zakłady Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A., a także wykonania ciążących na Bydgoskich Zakładach Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług objętych ofertą handlową Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do Państwa potrzeb, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne, przewoźnikom oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Administrator przetwarzać będzie powierzone dane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy ze Bydgoskimi Zakładami Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. Osoba , której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania dostępu do jej danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres siedziby Administratora podany wyżej albo na adres poczty elektronicznej sekretariat@sklejka.pl

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz przekazywane do państw trzecich.

                             Informacja

Administratorem danych (dalej: „Administrator”) są „Bydgoskie Zakłady Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A.” ul. Fordońska 154, 85-752 Bydgoszcz; tel. (52) 342 50 61

e-mail: sekretariat@sklejka.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na wiadomość przesłaną do Administratora za pomocą powyższego formularza kontaktowego i nie będą udostępniane osobom trzecim oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, a także ich modyfikacji oraz usunięcia. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi formularza.

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać materiały marketingowe lub handlowe dotyczące oferty „Bydgoskie Zakłady Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. prosimy o zaznaczenie niżej wymienionych, odpowiednich zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Bydgoskie Zakłady Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. do celów marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od „Bydgoskie Zakłady Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A.. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w formularzu adres email.

Ta strona używa plików cookie aby zapewnić najlepsze doznania na stronie.