Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 20 kwietnia 2024 roku

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA- -MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143161, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 kwietnia 2024 roku, na godz. 9:00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187, 85-674 Bydgoszcz.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i  zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego za rok obrachunkowy 2023.
 6. Rozpatrzenie i przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej.
 7. Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z  wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2024.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2023.
 10. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Rejestru Akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed jego terminem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i Ustawy o rachunkowości.

ZARZĄD SPÓŁKI

Ta strona używa plików cookie aby zapewnić najlepsze doznania na stronie.