Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 25 czerwca 2022 roku

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143161 zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25  czerwca  2022 roku, na godz. 9:00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Domu Technika NOT, Bydgoszcz, ul. Gotowskiego 6, sala audytoryjna nr 202.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2021.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 7. Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich   obowiązków w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki   na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku netto za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru Członków Rady Nadzorczej.
 11. Wybory Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie następujących zmian statutu:

dotychczasową treść § 32  w brzmieniu:

1. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).

2.  Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie Akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym Akcjonariuszowi tytule własności akcji.

3. Zarząd Spółki ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia,   złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania.

W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.

4. Zasady opisane w ustępach powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.

skreśla się i zastępuje się nową treścią w  następującym brzmieniu:

Akcjonariusz, który zagubił akcje Spółki winien złożyć w Spółce stosowne oświadczenie w tym zakresie według wzoru ustalonego przez Zarząd Spółki oraz  kwestionariusz  zgłoszenia akcjonariusza. Zarząd Spółki ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego. Koszty ogłoszeń obciążają wnioskodawcę. Zarząd Spółki składa do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oświadczenie potwierdzające, że akcjonariusz przed procesem dematerializacji był właścicielem akcji, których dokumenty zostały utracone i nie wydane ponownie akcjonariuszowi. Zarząd Spółki jest zobowiązany do dokończenia procesu dematerializacji utraconych przez akcjonariusza akcji.

14.  Dyskusja i wolne wnioski.

15.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Rejestru  Akcjonariuszy  przynajmniej na tydzień przed jego terminem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Ustawy o rachunkowości.

                                                                                                                                    ZARZĄD SPÓŁKI

Ta strona używa plików cookie aby zapewnić najlepsze doznania na stronie.