Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 25 września 2021 roku

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143161 zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i §18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 września  2021 roku, na godz. 9:00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w  Bydgoskim Domu Technika NOT, Bydgoszcz, ul. Gotowskiego 6, sala audytoryjna nr 202.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2020.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

7. Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie następujących zmian statutu:

a) do  §3 działu II. AKCJONARIUSZE I AKCJE dodaje się punkt 12 o treści:

„Akcje nie mają formy dokumentu, akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot wybrany przez Spółkę,  który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr Akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej. Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tą osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.”

b) do §10 działu III.KAPITAŁY I FUNDUSZE dodaje się punkt 5 o treści: „Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 3281 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.”

c) Punkt 1 §12 działu IV.WŁADZE SPÓŁKI o treści: „Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 (trzech) lat z tym, że pierwsza Rada wybrana zostaje na okres 1 (jednego) roku.” otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z czterech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 (trzech) lat.”

d) Punkt  5 §12 działu IV.WŁADZE SPÓŁKI o treści: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają akcjonariusze na Zgromadzeniu” otrzymuje brzmienie: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród siebie.”

e) Punkt 1 §22 działu IV.WŁADZE SPÓŁKI o treści: „Wszyscy właściciele akcji mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu.” otrzymuje brzmienie: „Wszyscy właściciele akcji wpisani do Rejestru Akcjonariuszy mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu.”

f)  Do działu VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE dodaje się § 32 o treści:

1) „W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).

2)  Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie Akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym Akcjonariuszowi tytule własności akcji.

3)  Zarząd Spółki ogłosi na stronie internetowej Spółki www.sklejka.pl o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.

4)  Zasady opisane w ustępach powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.”

11. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

12. Dyskusja i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Rejestru  Akcjonariuszy  przynajmniej na tydzień przed jego terminem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu        w sekretariacie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek handlowych i Ustawy o rachunkowości.

                                                                                                                                    ZARZĄD SPÓŁKI