Wezwanie do złożenia akcji w Bydgoskich Zakładach Sklejek „Sklejka-Multi” S.A.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka-Multi” S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (również zakupionych) najpóźniej do dnia 28.02.2021 r. w siedzibie Spółki Bydgoskich Zakładów Sklejek „Sklejka-Multi” S.A. , ul. Fordońska 154, 85-752 w Bydgoszczy, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

 

 

Zarząd

Ta strona używa plików cookie aby zapewnić najlepsze doznania na stronie.