Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 22 kwietnia 2023 roku

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143161 zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 kwietnia 2023 roku, na godz. 9:00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy  ul. Gdańskiej 187, 85-674 Bydgoszcz.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2022.
 6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 7. Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały o składzie ilościowym Zarządu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru Członków Zarządu.
 12. Wybory Członków Zarządu.
 13. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Rejestru  Akcjonariuszy  przynajmniej na tydzień przed jego terminem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Ustawy o rachunkowości.

                                                                                                                                    ZARZĄD SPÓŁKI